Những ghi chú khi buồn tôi viết... viết cho quên những thất vọng trong tôi....